תנאי שימוש ופרטיות

הקדמה

תודה על בחירתך לבקר באתר “מטאלשופ” (להלן “האתר”) העוסק בשיווק ובמכירה של מוצרי אופנה ומוזיקה ומופעל ומנוהל על ידי “מטאלשופ”. בנוסף, מספק האתר מידע ותוכן הקשורים במישרין או בעקיפין למוצרים ולאמנים  הנמכרים. “המשתמש” כפי שהוא מוגדר בתקנון זה הוא/היא כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות שהאתר מספק ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

 

תנאי שימוש אלה מגדירים את אופן השימוש באתר למטרות רכישה ולמטרת עיון בתוכן האתר. המשתמש יבצע באמצעות האתר הזמנה של מוצרי אופנה. הזמנה זו תהיה כפופה לתנאים המפורטים בתנאי השימוש שלהלן. “מטאלשופ” תספק למשתמש את המוצרים שהזמין, בתנאי שהמוצר שהוזמן מצוי במלאי שבידי החברה. וכן בתנאי שהמשתמש עמד באחד מתנאי התשלום המפורטים בהמשך.

 

מטאלשופ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לכל המינים כאחד.

הגבלת אחריות

אספקת מוצרים ע”י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ומטאלשופ אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

 

מטאלשופ אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ”ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

 

הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, מוצר, דעה ועמדה המוצגים באתר. ובאתרים המקושרים אליו נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה, מטאלשופ לא תהיה אחראית לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו’) כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים באתר.

 

באם המידע ו/או המוצרים הזמינים באתר יכילו טעויות, למטאלשופ לא תהיה אחריות לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע ו/או כתוצאה מאי-יכולת לעשות בהם שימוש.

 

מטאלשופ אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי הנובע מהשימוש במוצרים הנמכרים באתר ו/או בכל מידע ותכנים המופיעים באתר.

 

המשתמש מסכים שלא תהיה לו כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי מטאלשופ בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שיבצע באתרים שפנה אליהם באמצעות הקישורים מאתרי מטאלשופ.

 

מטאלשופ אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מטאלשופ ומי מספקיה ו/או מי מטעמה.

 

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה והדמייה בלבד.

שימוש ורכישה באתר

המשתמש יבחר את המוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש ויוסיף אותם ל”סל הקניות”, לאחר שיסיים המשתמש לבחור את המוצרים ישלים את הליך הרכישה במעבר ל”קופה”.

המשתמש יידרש להקליד מספר פרטים כפי שיופיע בטופס התשלום. הקשת הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, כאשר מילוי פרטים אלו מחייב את המשתמש בביצוע העסקה.

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

המשתמש יבצע את התשלום באחת מהדרכים הבאות:

 

  1. כרטיס אשראי תקף ותקין אשר חברת האשראי מאשרת את השימוש וגודל העסקה המבוקשת.

 

  1. ביצוע חיוב דרך חשבון/שירות “פייפאל”

 

בכל מקרה, השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה ע”י חברת האשראי של הלקוח או ע”י חברת “פייפאל”. ובנוסף בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי של חברת “מטאלשופ” בעת השלמת הליך המכירה. הפרטים, כפי שהוזנו בדף ההרשמה, וכן רישום העסקה באתר החברה יהיוו את אישור הפעולות ותזמונם בפועל.

 

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי או ע”י Paypal יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במידה ולא פעל המשתמש להסדרת תשלום העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי, תראה מטאלשופ את העסקה כמבוטלת.

בכל מקרה, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי.

ביטול עסקה

ככלל רשאי המשתמש לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, כאשר הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות אל "מטאלשופ” .

במקרה של ביטול העסקה יחויב המשתמש בדמי המשלוח לשני הכיוונים ומטאלשופ רשאית לנכות בנוסף כל הוצאה נוספת שתגרם לחברה בצורה ישירה בעקבות ביטול העסקה.

 

במידה וסופק המוצר למשתמש על פי אופן האספקה שסוכם ברכישה, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום, בתנאי שתוך תקופה זו ישיב את המוצר למחסני מטאלשופ. ללא פגם, ללא נזק וכשלא נעשה בו שימוש ועל חשבונו.

 

המשתמש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר המדובר כבר נשלח ע”י החברה.

 

מטאלשופ תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 

  1. במקרה ותקלה טכנית מנעה שימוש תקין באתר החברה וגרמה לשיבוש בהזמנה.
  2. נפלה טעות באתר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  3. במקרה ותקלה גרמה לשיבוש בתקשורת ברשת התשלומים של כרטיסי האשראי בישראל אם ע”י שב”א, חברות האשראי או כל גורם אחר אשר מנעה ממטאלשופ לבצע חיוב תקין של כרטיס האשראי בגין הרכישה.
  4. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
  5. במידה והרכישה בוצעה כנגד הנהלים התקינים של מטאלשופ.

 

הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

 

במידה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית מטאלשופ לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

 

החזר כספי תמיד יעשה באותו אופן בו שילם המשתמש.

אספקה

מטאלשופ תפעל כדי לספק את המוצר, לכתובת שציין המשתמש בעת ההזמנה, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי או דרך Paypal.

 

מטאלשופ לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

 

  •    כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
  •    שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  •    כל סיבה שאינה בשליטת חברת מטאלשופ.

 

באזורים המוגבלים לגישת חברת השליחויות, מטאלשופ תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמשים במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.

דמי משלוח

דמי המשלוח ישולמו ע”י המשתמש במעמד הרכישה. יובהר כי דמי המשלוח בהם מחויב המשתמש כוללים בין היתר את עלות הטיפול ואריזת המוצר.

שירות לקוחות

ניתן לפנות אלינו הן בטופס מקוון או באימייל, בכל עת ובכל עניין, נציגי מטאלשופ יעמדו לרשות המשתמשים באימייל או בטלפון.

 

במקרים מורכבים מומלץ להפנות פניה מקוונת בתוספת מספר טלפון ונציג מטעמנו ייצור קשר טלפוני עם המשתמש בהקדם.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

ספקים המוכרים את מוצריהם באתר “מטאלשופ” הם בעלי זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל הנוגע למוצרים הנמכרים בשמם באתר.

 

למשתמש ו/או לכל מבקר אחר באתר לא תהיה כל טענה כנגד מטאלשופ בגין שימוש לא מאושר שעשו מי מספקיה בקניין רוחני שאינו שייך להם ו/או שאין להם הזכות להשתמש בו בכל דרך שהיא.

 

מטאלשופ לא תישא בכל אחריות לפגיעה בזכויות יוצרים שנעשתה ע”י מי מהספקים שמוצריהם נמכרים באתרה, ולא תהיה אחראית בדין לכל נזק כספי אשר נגרם או עשוי להיגרם לגורם כלשהו מהפרת זכויות היוצרים השייכים לו ע”י מי מספקיה.

 

המשתמש או כל גורם אחר רשאים לפנות ל”מטאלשופ” בבקשה שמוצר מסוים ירד מאתר המכירה במקרה שקיים חשש להפרת זכויות היוצרים השייכים למשתמש ו/או לכל גורם אחר. במקרה זה מטאלשופ מתחייבת להתייחס לפניה ולבדוק אותה אל מול הספק ובעלי זכויות היוצרים ובמידת הצורך לנקוט בפעולות הרלוונטיות לתיקון ההפרה.

 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה מראש ובכתב ממטאלשופ.

הגבלת גיל

הרכישה באתר הינה לגילאי 18 ומעלה.

פרטיות

החנות משתמשת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת על סודיות המידע ככל הניתן, החנות מתחייבת לא לעשות שום שימוש בפרטי הגולשים אלא לצורכי תפעול האתר ורכישה בו.

דילוג לתוכן